Tikšanās Jēkabpilī: kādi pakalpojumi ir nepieciešami?!

13.11.2017. plkst. 10.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 4.stāva zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sabiedrisko apspriedi laipni aicināti Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes un Krustpils novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji.
Kādi pakalpojumi ir nepieciešami un kas tad tiek plānots DI procesa ietvaros Jēkabpilī un tās tuvākajā apkārtnē?

DI plāns paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Zemgales reģiona pašvaldībās, izmantojot Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. Jau pēc jaunā gada, 2018. gada sākumā, Zemgales reģiona pašvaldībām būs pieejami kopumā 7,7 miljoni eiro ERAF finansējuma, programmas “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstituciolalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Pārējās vajadzības, pēc saviem ieskatiem un, izvērtējot prioritātes, pašvaldības varēs risināt, veicot ieguldījumus no saviem līdzekļiem, piesaistot Teritoriālās sadarbības vai citu atbalsta instrumentu finansējumu.

Jēkabpilī, ēkā Jaunajā ielā 39i, plānots izveidot Dienas aprūpes centru pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 14 vietām, un specializētās darbnīcas 9 vietām. Ēkā iecerēts izvietot arī Dienas aprūpes centru bērniem ar invaliditāti 25 vietām.
Lai nodrošinātu atbalstu personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, centrs piedāvās aprūpes pakalpojumu un dažādus sociālos pakalpojumus. Gan bērniem, gan pieaugušajiem ar invaliditāti nereti nepieciešama nepārtraukta pieskatīšana. Ģimenes, kurās ir cilvēks ar invaliditāti, pa dienu varēs izmantot dienas aprūpes centra pakalpojumu tādējādi neizkrītot no darba tirgus, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti tur būs nodrošināta aprūpe dienas laikā. Centrā klienti varēs saņemt dažādus nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, sociālās un pašaprūpes iemaņu attīstīšanas, dažāda veida individuālās un grupu nodarbības, konsultācijas klientiem un to ģimenes locekļiem, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšana (piemēram, aušana, kokapstrāde, šūšana u.c.) un patstāvīgas funkcionēšanas prasmju attīstīšana (piemēram, mājturības darbi, kulinārijas nodarbības) u.c. Jēgpilna nodarbe ir viens no cilvēka cieņas pamatakmeņiem. Specializētajā darbnīcā ar klientiem strādās darbnīcas profilam atbilstošs speciālists, lai nodrošinātu darba prasmju un iemaņu apgūšanu.

Grupu dzīvokļu izveide 11 pieaugušiem ar GRT patstāvīgas dzīves nodrošināšanai paredzēta Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī. Pakalpojums nodrošinās mājokli un sociālo atbalstu, kas iekļauj arī pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju.
Aknīstē, Skolas ielā 9A, Aknīstes novadā, paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru 20 pieaugušajiem ar invaliditāti un grupu dzīvokļus. Otra adrese, kur iecerēti grupu dzīvokļi – “Rīti”, Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads. Kopumā Aknīstes novadā iecerēts izveidot grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar invaliditāti.

Salas novada, Sēlpils pagasta “Līkumos”, Salas pašvaldība iecerējusi veidot Atelpas brīža pakalpojumu 12 vietām. Pakalpojums Atelpas brīdis ir domāts bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam īslaicīgai aprūpei laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Valsts apmaksāts Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, jau tagad ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā. Pēc pakalpojuma izveides to būs iespējams saņemt arī Salas novadā.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu kopumā 24 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, paredzēts izveidot divstāvu ēkā Biržu centrā, Salas novadā. Ministru kabinets apstiprinājis prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem un tās, attiecībā uz šādu pakalpojumu nosaka, nosaka, ka vienā ēkā nevar būt izmitināti vairāk par 24 bērniem un vienā grupā ne vairāk par 8 bērniem.

Pašvaldībām ir iespēja pašām veidot sociālos pakalpojumus, veidot tos sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, trūkstošos sociālos pakalpojumus pirkt no tuvākajām pašvaldībām un/vai citiem reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. DI plāns dokumentē cilvēku ar invaliditāti vajadzības un sniedz ierosinājumus to risināšanā, ieskaitot detalizētu ieskatu katras pašvaldības situācijā. Drīzumā paredzēts, atvērt projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai, programmas kopējais finansējuma apjoms – 5 miljoni eiro. Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības pārskatīt savas kompetences un talantus un izvērtēt iespējas nākotnē reģistrēties par sociālo pakalpojumu sniedzēju. Prasības sociālo pakalpojumu nodrošināšanai reglamentē šogad jūnijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Zemgales reģionā, saskaņā ar izvērtēto personu apzinātajām vajadzībām, bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti paredzēts noteiktā apjomā nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus gan no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma. Būs pieejami aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļa, specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojumi un speciālistu konsultācijas. Sīkāk par to iespējams noskaidrot, vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Pašvaldībās tiek plānots izstrādāt un ieviest arī jaunus sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem paredzēts, nodrošināt ārpusģimenes aprūpes formu – audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji – attīstību un ģimeniskai videi pietuvinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi, kā arī izstrādāt un veidot starpinstitūciju sadarbības modeli ātrākai reaģēšanai uz problēmsituāciju.

DI plāna 1.redakcijas teksts un informācija par sabiedriskās apspriedes kārtību pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” komunikāciju speciāliste.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: