Aicinām pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par deinstitucionalizāciju (DI)

Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuriem veselības stāvokļa dēļ vai sakarā dzīves notikumiem ir grūtības iekļauties sabiedrībā, tai skaitā saņemt dažādus sabiedriskos pakalpojumus. Šobrīd Latvijā tiek īstenota virkne deinstitucionalizācijas projektu, kas paredz pašvaldībās veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes, kā arī bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, varētu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā. Lai atvieglotu dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzējiem atpazīt un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus augstākminētajām mērķgrupām, projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros notiks apmācības izglītības darbiniekiem, pasta darbiniekiem, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kultūras un tiesībsargājošo iestāžu un citiem vispārējo pakalpojumu sniedzēju (VPS) pārstāvjiem par viņu lomu deinstitucionalizācijas procesā un saskarsmes īpatnībām ar minētajām mērķa grupām. Daudzpusēja līguma ietvaros šādas apmācības notiks arī pārējos plānošanas reģionos.

Šobrīd ieplānoti trīs apmācību semināri (lūdzu skatīt zemāk), uz kuriem aicinām pieteikties speciālistus un pakalpojumu sniedzējus. Vēl pastāv iespēja, ka noorganizējam projekta apmaksātas apmācības (par vienu vai vairākām mērķa grupām) jūsu organizētai grupai, 15- 20 cilvēkiem.

Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (VPS) par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kad: 2021. gada 21. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 16.30

Kur: ZOOM platformā tiešsaistē.

Kas tiek aicināti: Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (t.sk. speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (t.sk. pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, policijas nepilngadīgo nodaļu darbinieki. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Saite reģistrācijai dalībai seminārā: https://forms.gle/iZvq6V6jcZsNKX2G9

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.

Apmācību nepieciešamības pamatojums: Lai bērni ar invaliditāti (kas noteikta funkcionālo traucējumu – redzes, dzirdes, kustību, psihisko, garīgas attīstības vai vispārējo saslimšanu dēļ) izaugot varētu pilnvērtīgi dzīvot un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, viņiem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Ja bērnam jau no mazotnes nav iespējas integrēties sabiedrībā un atbilstoši bērna spējām – mācīties, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, apmeklēt publiskus pasākumus u.c., palielinās iespēja, ka arī pēc pilngadības sasniegšanas cilvēks nevarēs dzīvot patstāvīgi (tai skaitā, iekļauties darba tirgū) un būs atkarīgs no tuviniekiem vai spiests dzīvot ilgstošas aprūpes institūcijā. Tāpēc ir svarīgi, lai vispārējo pakalpojumu sniedzēji (skolotāji, bērnudārzu darbinieki, interešu izglītības speciālisti) apzinātos, kādas ir bērnu ar invaliditāti vajadzības, iespējas un tiesības. Zinoši vispārējo pakalpojumu sniedzēji ir nozīmīgs atbalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar invaliditāti, savukārt nekompetents speciālists var radīt šķēršļus bērna integrācijai.

Apmācības īstenos: Nodibinājums “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” – sabiedriskā labuma organizācija, kas piedāvā atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem; sniedz psihosociālu atbalstu, iekļaušanās un saskarsmes grūtību gadījumos; nodrošina apmācības emocionāli traumētu bērnu aprūpētājiem.

Apmācību galvenā lektore – Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore. Bez privātprakses, Ilze ir arī vieslektore vairākās augstskolās, un pati turpina studijas doktorantūrā; ir mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kurš nu jau aizgājis mūžībā un ir autore grāmatai “Likteņa loterija”, kurā dalās ar emocionālu un personīgu stāstu par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti.

Dalība seminārā ir bez maksas, iepriekš reģistrējot dalību. Lūdzu aizpildiet pieteikumu, saite reģistrācijai šeit: https://forms.gle/iZvq6V6jcZsNKX2G9

Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (VPS) par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Kad: 2021. gada 15. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.30.

Kur: ZOOM platformā tiešsaistē.

Kas tiek aicināti: vispārējo pakalpojumu sniedzēji – pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (tai skaitā skolu sociālie pedagogi), valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, interešu izglītības speciālisti. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, psihiatri. 

Saite reģistrācijai dalībai seminārā: https://forms.gle/2BrABDeAV78ftyZ18

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz ārpusģimenes aprūpē esoši bērniem. Tai skaitā, visbiežāk sastopamām problēmsituācijām, to vēlamiem risinājumiem, īpatnībām saskarsmē ar bērniem ārpusģimenes aprūpē un audžuģimenēs.

Apmācību nepieciešamības pamatojums: Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni dzīves laikā saskārušies ar traumējošām situācijām (ne vien atšķirtību no vecākiem, bet bieži arī emocionālu un fizisku vardarbību) un viņiem nepieciešama īpaša uzmanība un atbalsts, lai viņi spētu uzticēties cilvēkiem, veidot emocionālu piesaisti vai pārvarētu dzīves laikā iegūtus uzvedības traucējumus. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros mainīsies bērnu ārpusģimenes aprūpes kārtība un Latvija atteiksies no lielajām bērnu aprūpes iestādēm, kurās vienlaikus mīt daudz bērnu, vairāk fokusējoties uz pakalpojuma izveidi un nodrošināšanu sabiedrībā.  Tāpēc ir svarīgi, lai ikdienas komunikācijā ar līdzcilvēkiem – vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (skolotājiem, policistiem u.c.), kam trūkst padziļinātu zināšanu par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības  – šie bērni saņemtu profesionālu atbalstu un viņiem nebūtu jāsaskaras ar noraidošu attieksmi, kas visbiežāk balstīta nepamatotos, negatīvos stereotipos vai nespējā izprast bērna emocionālo stāvokli un nepieciešamību pēc atbalsta.

Apmācības īstenos: Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”. Apmācību lektore Ārija Martukāne, speciāliste karitatīvajā sociālā darbā, Profesionālo ģimeņu apvienības “Terēze” valdes locekle; Ģimeņu atbalsta centra “Terēze” vadītāja; audžumamma; Ārija pašlaik turpina studijas profesionālajā maģistra programmā “Supervīzija”.

Dalība seminārā ir bez maksas, iepriekš reģistrējot dalību. Lūdzu aizpildiet pieteikumu, saite reģistrācijai šeit: https://forms.gle/2BrABDeAV78ftyZ18

Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (VPS) par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Kad: 2020. gada 14. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Kur: Zemgales reģionālajā pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33, Jelgava.

Kas tiek aicināti: dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji – pieaugušo izglītības darbinieki, darba devēji un to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta un atpūtas centru darbinieki, policisti, tiesneši, bāriņtiesas darbinieki. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti un psihiatri.

Saite reģistrācijai dalībai seminārā: https://forms.gle/LoTx5pUP3PB2kkUFA

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācību ietvaros tiks sniegti praktiski padomi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, biežāk sastopamās problēmsituācijas un to vēlamie risinājumi.

Apmācību nepieciešamības pamatojums: Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumu dēļ) varētu pilnvērtīgi dzīvot un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, viņiem nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Ja cilvēkam ar garīgas attīstības traucējumiem jau no mazotnes nav iespējas atbilstoši sevi attīstīt un integrēties sabiedrībā (atbilstoši spējām – mācīties, apmeklēt interešu izglītības nodarbības, apmeklēt publiskus pasākumus), palielinās iespēja, ka cilvēks nekad nevarēs dzīvot patstāvīgi (tai skaitā iekļauties darba tirgū) un būs atkarīgs no tuviniekiem vai spiests dzīvot ilgstošas aprūpes institūcijā. Tāpat, balstoties uz sabiedriskās domas izvērtējumu , secināms, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bieži nākas saskarties ar negatīvu attieksmi (bailes, nepatika, vēlme izvairīties) no citiem cilvēkiem savu veselības problēmu dēļ. Tā uzskata gandrīz puse (47%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju un 73% respondentu, kuru ģimenēs ir kāda persona ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpēc ir svarīgi, lai vispārējo pakalpojumu sniedzēji (pasniedzēji, interešu izglītības speciālisti, pastnieki, policisti, bāriņtiesu pārstāvji u.c.) apzinātos, kādas ir cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības, iespējas un tiesības. Zinoši vispārējo pakalpojumu sniedzēji ir nozīmīgs atbalsts ģimenei, kurā ir cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, savukārt nezinošs speciālists var radīt šķēršļus integrācijai, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā.

Apmācības īstenos: Biedrība “Rīgas rūpju bērns”, vadošais apmācību lektors Māris Grāvis – biedrības «Rīgas pilsētas «Rūpju bērns» valdes priekšsēdētājs, SIA «Ģimenes asistentu serviss» valdes loceklis, SIA RB CAFE (kafejnīca, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem) idejas autors, konsultants invaliditātes jautājumos un jauniešu neformālās izglītības treneris.

Dalība seminārā ir bez maksas, iepriekš reģistrējot dalību. Lūdzu aizpildiet pieteikumu, saite reģistrācijai šeit: https://forms.gle/LoTx5pUP3PB2kkUFA

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste Ilva Kalnāja, e-pasts saziņai un papildus informācijai: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: