Home

Jaunākās publikācijas

Zemgales sociālo pakalpojumu klienti apgūst nodarbinātībai nepieciešamās zināšanas

Lai cilvēki ar invaliditāti apgūtu zināšanas, kas nepieciešamas darba ņēmējiem un palīdz iekļauties darba tirgū, projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Vakar 31. maijā notika pirmais šāds pieredzes apmaiņas pasākums – mācību ekskursija, kurā piedalījās Jelgavas novada daudzfunkcionālā centra “Laipa” un Jēkabpils novada grupu mājas “Saka” klienti un darbinieki. Kā pirmo,…

Izsludināta pieteikšanās vasaras nometnei ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē”, darbības Izglītojoši pasākumi  ietvaros, tiek organizēta nometne Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Nometnē aicināti piedalīties bērni, līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot, kam noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu ģimenes locekļi – vecāki/likumiskie pārstāvji/audžuvēcāki un brāļi/māsas līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot. Nometnes…

Aicinām uzņēmējus iesaistīties!

Zemgales plānošanas reģions projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros šajā pavasarī vēlas organizēt pasākumu uzņēmējiem, lai aktualizētu jautājumus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti, tai skaitā garīga rakstura traucējumiem, nodarbinātību.  Lai mūsu organizētais pasākums iekļautu tēmas, kuras atbilstu jūsu interesēm, lūdzam veltīt 5 minūtes sava laika un līdz 31.martam aizpildīt aptaujas anketu: https://forms.gle/umKqjr9xeoJGU4bu6 Pasākums tiks finansēts Zemgales plānošanas…

Projekta būtība

“Atver sirdi Zemgalē” ir deinstitucionalizācijas projekts, kuru īsteno Zemgales Plānošanas reģions.

Lai jūs nebiedē termins “deinstitucionalizācija” (saīsinājumā: DI)! Šis grūti izrunājamais vārds sevī slēpj labus plānus un darbus,no kuriem galvenais – parūpēties par to, lai dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē varētu pēc iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības traucējumiem.

Kaut arī saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19. pantu Latvijā jau sen bija jānodrošina sabiedrībā balstīti pakalpojumi, joprojām dominē aprūpe institūcijās. Cilvēkiem ar veselības traucējumiem nav tiesību izvēlēties, kur dzīvot, ar ko dalīt privāto telpu un kā pavadīt savu laiku; viņi ir mākslīgi izolēti un šķirti no sabiedrības. Savukārt bērni, auguši iestādēs, nezina, ko nozīmē ģimene un ikdienas norises, un reālā dzīve viņus pārsteidz nesagatavotus.

Ir pienācis laiks pārmaiņām. (Saskaņā ar SAM MK grozījumiem, kas tājas spēkā 18.10.2022.)

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību (pēc administratīvi teritoriālās reformas 6 pašvaldībām), 2 valsts sociālās aprūpes centriem un 8 bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā plānots paveikt sekojošo:
1. 542 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 631 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
2. Izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns un 8 bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
3. 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (390), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (177).
4. 249 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 53 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras uzturas Valsts sociālās aprūpes centros, uzsāks patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
6. Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1.jūlija (līgums par īstenošanu noslēgts 2015.gada 8. decembrī) līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 656 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (7 357 897,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 298 452,57 EUR). 

Paveiktais (dati uz 31.03.2023.)

Ir individuāli novērtēts, kas nepieciešams bērniem (633) un pieaugušajiem (546) ar invaliditāti un bērniem (239) aprūpes iestādēs.

Katram no viņiem izstrādāts atbalsta plāns, kurā paredzēti nepieciešamie pakalpojumi un atbalsts, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un nodrošinātu neatkarību.

Sabiedrībā balstītus pakalpojumus projekta ietvaros jau sākušas saņemt:

286 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem tai skaitā: 31 aprūpi mājās; 159 dienas aprūpes centra pakalpojumus; 51 specializētās darbnīcas pakalpojumus; 42 grupu mājas pakalpojumus; 12 īslaicīgu sociāls aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumus; 183 speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu; 96 atbalsta grupas un grupu nodarbības.

un 490 bērni ar invaliditāti tai skaitā: 193 aprūpes pakalpojumu; 42 “atelpas brīža” pakalpojumu; 424 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 10 dienas aprūpes centra pakalpojumu.

294 bērnu ar invaliditāti vecāki saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

43 personas ar garīga rakstura traucējumiem uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas.

Balstoties cilvēku vajadzībās izstrādāts Deinstitucionalizācijas plāns, kas paredz jaunu pakalpojumu izveidi.

Deinstitucionalizācijas plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns

Sākot no 2020. gada sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēta virkne sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, kas saistīti ar pašvaldību infrastruktūras projektu īstenošanu un lielākajā daļā sākta pakalpojumu sniegšana:

 • daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs LAIPA Jelgavas novada Kalnciemā ar dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļiem un specializēto darbnīcu pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, Elejā, Jelgavas novadā;
 • dienas aprūpes centrs BĒNE bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, Bēnē, Dobeles novadā;
 • sociālo pakalpojumu centrs ZĪLE ar dienas aprūpes centru pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem un silto smilšu terapijas istabu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, Ānes ciematā, Jelgavas novadā;
 • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Rundālē, Bauskas novadā;
 • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem; grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Pļaviņās, Aizkraukles novadā;
 • grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Neretā, Aizkraukles novadā;
 • grupu māja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem SAKA, Jēkabpils novadā;
 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ROSME ar dienas aprūpes centra pakalpojumu, Jēkabpils novadā;
 • ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, Bauskā.
 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Sarkanā skola” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar FT, Vecumniekos, Bauskas novadā.

Visi pakalpojumi, kas taps, būs sabiedrībā balstīti, jeb, citiem vārdiem sakot, pieejami ierastā vidē, nevis institūcijās.

Tā kā sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir jauna veida atbalsts, notiek speciālistu apmācības.

Notiek izglītojoši un sabiedrības attieksmi pret mērķagrupām mainoši pasākumi.

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti iestādēs, ir izvērtēti visi 9 bērnu sociālās aprūpes centri un izstrādāti priekšlikumi to reorganizācijai. 3 no bērnu ilgstošās aprūpes iestādēm ir likvidētas.