Noderīgi

Zemgales Plānošanas reģiona projekta “Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/001) IZDEVUMU KOMPENSĀCIJAS UZSKAITES METODIKA spēkā no 09.03.2023.

 • 1.pielikums – Sadarbības partnera atskaite par veiktajām izmaksām (maksājuma pieprasījums)
 • 2.pielikums – Izmaksu pamatojošie dokumenti
 • 3.pielikums – Sadarbības partneru atskaišu reģistrs
 • 4. pielikums – Paraugs – pakalpojuma apmeklējumu uzskaites lapai
 • 5.pielikums – Paraugs – darba laika uzskaites lapa par darbu projektā
 • 6.pielikums – Pakalpojumu papildinātība
 • 7.pielikums – Projekta ieviešanas pārbaudes akts
 • 8.pielikums – ESF dalībnieka anketa personām ar GRT
 • 9.pielikums – ESF dalībnieka anketa bērniem ar FT

Tiesiskais regulējums:

Vadlīnijas un skaidrojumi 2014.-2020. gada plānošanas periodam

2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu (ar iekļautām VVI likmēm, kuras stājas SPĒKĀ no 01.01.2023.) Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai. Metodikas pielikumi lejuplādējami šeit>>>

VSAC speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu metodika – 12.08.2022. redakcija

VSAC speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika, kas apstiprināta ar 2020. gada 3. decembra rīkojumu Nr. 19/ESSF, paredzēta 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 313 punktiem 22.1.1.1. un 58. nosaka vienas vienības izmaksu standarta likmi kompensācijai, ko finansējuma saņēmējs izmaksā sadarbības partnerim, lai kompensētu izdevumus par piemaksu speciālistiem, kuri sagatavo mērķa grupas personu pārejai uz dzīvi sabiedrībā no valsts ilgstošās aprūpes institūcijas.

Apmācību “Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un sociālajiem mentoriem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā” materiāli.

Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācību materiāli par deinstitucionalizācijas procesu un situācijām, ar kādām tie varētu saskarties vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 • Apmācību izdales materiāls. Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem raksturojums. Saziņa ar cilvēkiem. Izplatītākie mīti un fakti par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Prezentācija. Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem raksturojums. Tiesības uz neatkarīgu dzīvi. Pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi un to nepieciešamība. Padomi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem; biezāk sastopamās problēmsituācijas un vēlamie risinājumi. Starpinstitūciju sadarbības iespējas. Apmācību dalībnieku loma, lai palīdzētu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.
 • Papildus prezentācija par saskarsmi ar agresīviem klientiem.

%d bloggers like this: