Noderīgi

Apmācību “Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem un sociālajiem mentoriem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā” materiāli.

Tiesiskais regulējums:

Vadlīnijas un skaidrojumi 2014.-2020. gada plānošanas periodam

2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”

Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 16.11.2018. rīkojumu Nr. /ESSF).

 • 1. pielikums. Pakalpojuma “Aprūpe mājās” apraksts
 • 2. pielikums. Pakalpojuma “Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts
 • 3. pielikums. Pakalpojuma “Grupu mājas (dzīvokļa) personām ar garīga rakstura traucējumiem” apraksts
 • 4. pielikums. Pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” apraksts
 • 5. pielikums. Pakalpojuma “Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts” apraksts”
 • 6. pielikums. Pakalpojuma “Atbalsta grupa un grupas nodarbības” apraksts
 • 7. pielikums. Atskaites par plānoto un faktiski saņemto pakalpojumu apjomu paraugs

VSAC speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika, kas apstiprināta ar 2020. gada 9. jūnija rīkojumu Nr. 12/ESSF, paredzēta 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 313 punktiem 22.1.1.1. un 58. nosaka vienas vienības izmaksu standarta likmi kompensācijai, ko finansējuma saņēmējs izmaksā sadarbības partnerim, lai kompensētu izdevumus par piemaksu speciālistiem, kuri sagatavo mērķa grupas personu pārejai uz dzīvi sabiedrībā no valsts ilgstošās aprūpes institūcijas.

Zemgales Plānošanas reģiona projekta “Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/001) IZDEVUMU KOMPENSĀCIJAS UZSKAITES METODIKA (ar grozījumiem, kas stājas spēkā 20.05.2020.)

 • 1.pielikums – sadarbības partnera atskaite – maksājuma pieprasījums
 • 2.pielikums – saturiskā atskaite
 • 5.pielikums – Pakalpojuma apmeklējumu uzskaites lapa
 • 6.pielikums – darba laika uzskaites lapa par darbu projektā
 • 7.pielikums – Pakalpojumu uzskaite personām ar GRT saskaņā ar VVI metodikas 7.pielikumu
 • 8.pielikums – Aprūpes pakalpojuma sniedzēja darba laika uzskaites tabele
 • 10.pielikums -Finanšu papildināmība
 • 11.pielikums – Pakalpojumu papildināmība
 • 12.pielikums – ESF dalībnieka anketa personām ar GRT
 • 13.pielikums – ESF dalībnieka anketa bērniem ar FT

%d bloggers like this: